Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Administratiekantoor H.J. de Boer

Hieronder zijn de Algemene Voorwaarden te lezen van ons kantoor. Ze worden ook op uw verzoek kosteloos toegestuurd.

A Algemeen deel

Artikel 1 Definities
1.1 Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over Administratiekantoor H.J. de Boer, wordt bedoeld: “De werkzaamheden zoals administraties, aangiften, adviezen e.d voor bedrijven, stichtingen, verenigingen, B.V’s en particulieren.”
1.2 De onderneming is gevestigd aan de ds. T.O. Hylkemaweg 23, 8355CE in Giethoorn en houdt daar haar kantoor waaralle betreffende werkzaamheden worden verricht.
Opdrachtgever:
Degene die aan Administratiekantoor H.J. de Boer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden evenals degene aan wie Administratiekantoor H.J. de Boer een aanbod tot het verrichten van werkzaamheden heeft gedaan.
1.3 In deze Algemene Voorwaarden wordt elke deelopdracht als een afzonderlijke opdracht tot het verrichten van werkzaamheden beschouwd. Onder ‘opdracht’ dient in deze Algemene Voorwaarden dan ook in voorkomend geval ‘deelopdracht’ te worden verstaan.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Administratiekantoor H.J. de Boer en Opdrachtgever betreffende door Administratiekantoor H.J. de Boer ten behoeve van Opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden, daaronder begrepen een door Administratiekantoor H.J. de Boer aan Opdrachtgever gedaan aanbod tot het verrichten van werkzaamheden.
2.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Voor zover dergelijke afwijkingen niet hebben plaatsgevonden blijven de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.

Artikel 3 Offerte en totstandkoming overeenkomst
3.1 Ieder door Administratiekantoor H.J. de Boer gedaan aanbod tot het verrichten van werkzaamheden blijft geldig gedurende een termijn van veertien dagen na de datum van de desbetreffende offerte, tenzij in of in verband met die offerte uitdrukkelijk een andere geldigheidstermijn is genoemd of is bepaald dat het aanbod vrijblijvend is gedaan.
3.2 Het aanbod is uitsluitend gebaseerd op de daartoe door Opdrachtgever verstrekte informatie, waarbij Administratiekantoor H.J. de Boer mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan.
3.3 De overeenkomst tussen Administratiekantoor H.J. de Boer en opdrachtgever (‘de opdracht’) komt tot stand op een van de navolgende wijzen en tijdstippen:
(a) hetzij, indien geen opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het moment waarop een door Administratiekantoor H.J. de Boer gedaan aanbod door Opdrachtgever uitdrukkelijk mondeling of schriftelijk en ongewijzigd is aanvaard;
(b) hetzij, indien een opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het moment waarop Administratiekantoor H.J. de Boer de aan Opdrachtgever toegestuurde en door deze voor akkoord ondertekende opdrachtbevestiging heeft terug ontvangen;
(c) hetzij, indien de door Opdrachtgever verstrekte opdracht niet is voorafgegaan door een aanbod van Administratiekantoor H.J. de Boer, op het moment waarop Administratiekantoor H.J. de Boer met de uitvoering van die opdracht een aanvang heeft gemaakt.
Het staat ieder van partijen niettemin vrij te bewijzen dat de overeenkomst op een andere wijze en/of op een ander tijdstip is totstandgekomen.
3.4 De overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd aangegaan, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen dan wel uit de inhoud, aard of strekking van de opdracht voortvloeit dat de overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 4 Benodigde informatie
4.1 Opdrachtgever is gehouden Administratiekantoor H.J. de Boer tijdig alle informatie te verstrekken, welke Administratiekantoor H.J. de Boer naar haar oordeel voor een correcte uitvoering van de opdracht nodig heeft of waarvan Opdrachtgever behoort te weten dat deze voor een correcte uitvoering van de opdracht vereist is. De informatie dient te worden verstrekt in de vorm en op de wijze als door Administratiekantoor H.J. de Boer verzocht.
4.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Administratiekantoor H.J. de Boer verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
4.3 Indien de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd doordat Opdrachtgever zijn in artikel 4.1 genoemde verplichtingen niet nakomt dan wel de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende (extra) kosten voor rekening van Opdrachtgever en is Administratiekantoor H.J. de Boer bevoegd (extra) honorarium voor de daardoor noodzakelijk geworden (extra) werkzaamheden in rekening te brengen.
4.4 Administratiekantoor H.J. de Boer is gehouden de door Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken waarin of waarop de door Opdrachtgever aan Administratiekantoor H.J. de Boer verstrekte informatie is vastgelegd – waaronder begrepen stukken of bescheiden en magnetische of elektronische gegevensdragers -, op verzoek van Opdrachtgever aan deze terug te geven, zodra de opdracht waarvoor de informatie was verstrekt is uitgevoerd of de overeenkomst is beëindigd, doch niet eerder dan nadat Opdrachtgever alle in verband met de uitvoering van de opdracht of de beëindiging van de overeenkomst aan Administratiekantoor H.J. de Boer verschuldigde bedragen heeft voldaan. Indien en voor zover tussen partijen niet anders is overeengekomen, worden die zaken voor rekening en risico van Opdrachtgever teruggestuurd.

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht
5.1 Administratiekantoor H.J. de Boer bepaalt door welke persoon of personen uit haar organisatie de opdracht wordt uitgevoerd. Voorts bepaalt zij op welke wijze en met welke middelen de opdracht wordt uitgevoerd. Daarbij zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de redelijke wensen en aanwijzingen van Opdrachtgever, mits dit naar het oordeel van Administratiekantoor H.J. de Boer bevorderlijk is voor een tijdige en correcte uitvoering van de opdracht.
5.2 Administratiekantoor H.J. de Boer zal de krachtens de opdracht te verrichten werkzaamheden met de zorg van een goed opdrachtnemer uitvoeren. Zij staat evenwel niet in voor het bereiken van een bepaald gewenst resultaat.
5.3 De opdracht wordt door Administratiekantoor H.J. de Boer uitgevoerd met inachtneming van de voor haar geldende gedrags- en beroepsregels. Administratiekantoor H.J. de Boer is nimmer gehouden tot enig handelen of nalaten dat met de hiervoor bedoelde regels strijdig of onverenigbaar is.
5.4 De uitvoering van de opdracht is niet (mede) gericht op het ontdekken van fraude, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Indien de werkzaamheden naar het oordeel van Administratiekantoor H.J. de Boer aanwijzingen voor fraude opleveren, zal Administratiekantoor H.J. de Boer zulks onverwijld aan Opdrachtgever melden, waarbij Administratiekantoor H.J. de Boer gehouden is tot naleving van de voorschriften inzake fraudemelding die voortvloeien uit de voor haar geldende gedrags- en beroepsregels.
5.5 Administratiekantoor H.J. de Boer is bevoegd derden bij de uitvoering van de opdracht in te schakelen indien naar het oordeel van Administratiekantoor H.J. de Boer de inschakeling van derden noodzakelijk is voor een tijdige en correcte uitvoering van de opdracht. De daaruit voortvloeiende kosten zullen vooraf afgestemd en worden doorbelast aan de opdrachtgever.
5.6 Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, is hij daartoe slechts bevoegd nadat daaromtrent tussen partijen overeenstemming is bereikt.

Artikel 6 Geheimhouding
6.1 Administratiekantoor H.J. de Boer is verplicht tot geheimhouding van het bestaan en de inhoud van de opdracht, de door Opdrachtgever verstrekte informatie alsmede de resultaten van de door Administratiekantoor H.J. de Boer krachtens de opdracht verrichte werkzaamheden, daaronder begrepen adviezen, rapporten, verslagen en plannen. De geheimhoudingsplicht geldt niet, indien en voor zover bedoelde informatie en/of resultaten voor openbaarmaking bestemd zijn dan wel Administratiekantoor H.J. de Boer krachtens wettelijke bepalingen of beroepsregels tot bekend- of openbaarmaking verplicht is. De geheimhoudingsplicht geldt voorts niet tegenover de bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden als bedoeld in de artikelen 5.5 en 5.6.
6.2 Administratiekantoor H.J. de Boer is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever niet bevoegd de door Opdrachtgever verstrekte informatie noch de resultaten van haar werkzaamheden voor een ander doel te gebruiken dan waarvoor zij krachtens inhoud, aard of strekking van de opdracht bestemd zijn. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval Administratiekantoor H.J. de Boer voor zichzelf optreedt in een tuchtprocedure of gerechtelijke procedure, waarbij verstrekking van de betreffende gegevens naar haar oordeel in haar belang kan zijn.
Voorts is Administratiekantoor H.J. de Boer bevoegd de betreffende gegevens te gebruiken voor statistische doeleinden, mits daarbij niet op enige wijze blijkt of kan blijken dat de gegevens betrekking hebben op Opdrachtgever.
6.3 Administratiekantoor H.J. de Boer is gehouden haar uit de artikelen 6.1 en 6.2 voortvloeiende verplichtingen eveneens op te leggen aan haar werknemers en door haar ter uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.

Artikel 7 Intellectuele eigendom
7.1 De rechten met betrekking tot alle (geestes-)producten, die door Administratiekantoor H.J. de Boer in het kader van de opdracht worden gebruikt – waaronder begrepen analyses, modellen, overzichten, programmatuur, technieken e.d. – of die het resultaat zijn van de door Administratiekantoor H.J. de Boer krachtens de opdracht verrichte werkzaamheden – waaronder begrepen adviezen, rapporten, verslagen, plannen e.d. – berusten uitsluitend bij Administratiekantoor H.J. de Boer, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen.
7.2 Opdrachtgever is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Administratiekantoor H.J. de Boer niet bevoegd tot openbaarmaking of vermenigvuldiging van de in artikel 7.1 bedoelde producten, noch tot gebruik daarvan voor een ander
doel of terbeschikkingstelling daarvan aan andere personen, dan waarvoor of voor wie de betreffende producten bestemd zijn. Dit verbod omvat tevens het uitdrukkelijk of stilzwijgend toestaan van voormelde handelingen.
7.3 In afwijking van het bepaalde in artikel 7.2 is Opdrachtgever bevoegd de in artikel 7.1 bedoelde producten aan een derde ter beschikking te stellen, voor zover zulks vereist is ter verkrijging van diens deskundig oordeel over de door Administratiekantoor H.J. de Boer verrichte werkzaamheden en/of de resultaten daarvan, dan wel een onderdeel daarvan, mits:
(a) de terbeschikkingstelling geschiedt in het kader van een tussen
Opdrachtgever en Administratiekantoor H.J. de Boer bestaand geschil over de uitvoering van bedoelde werkzaamheden dan wel over de resultaten daarvan, waaromtrent tussen partijen ondanks redelijk gevoerd overleg binnen redelijke tijd geen oplossing is bereikt;
(b) de derde lid is van een beroepsorganisatie die is ingesteld voor de discipline waartoe de betreffende werkzaamheden behoren en die als zodanig door Administratiekantoor H.J. de Boer voldoende representatief wordt geacht;
(c) Opdrachtgever tevoren Administratiekantoor H.J. de Boer informeert over de identiteit van de in te schakelen derde, de aard van de aan deze te verstrekken opdracht en aangeeft welke producten hem ter beschikking zullen worden gesteld.

Artikel 8 Honorarium
8.1 Het honorarium voor de krachtens de opdracht te verrichten werkzaamheden zal worden berekend op basis van fixed fee dan wel op basis van hetgeen daaromtrent tussen partijen is overeengekomen, en is exclusief omzetbelasting. Tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, zijn de in het kader van de opdracht gemaakte kosten – daaronder begrepen reis- en verblijfkosten en andere ‘out-of-pocket’ uitgaven alsmede de kosten van bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden – niet in het honorarium begrepen en worden zij afzonderlijk aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Het honorarium wordt verschuldigd naarmate de werkzaamheden zijn verricht. De verschuldigdheid van het honorarium is niet afhankelijk van de resultaten van de krachtens de opdracht verrichte werkzaamheden.
8.2 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, maar voorafgaand aan de voltooiing van de opdracht lonen en/of kosten een wijziging ondergaan, is Administratiekantoor H.J. de Boer bevoegd het honorarium dienovereenkomstig aan te passen, mits dit niet geschiedt binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst en behoudens hetgeen tussen partijen omtrent de berekening van het honorarium is overeengekomen.
8.3 Het honorarium wordt, afhankelijk van de aard van de opdracht en ter beoordeling van Administratiekantoor H.J. de Boer, periodiek aan Opdrachtgever in rekening gebracht, voor zover partijen niet anders zijn overeengekomen.
8.4 Bij voortijdige beëindiging van de overeenkomst is Opdrachtgever gehouden tot algehele voldoening van het tot aan de beëindiging van de werkzaamheden verschuldigde honorarium, in voorkomend geval vermeerderd met onkosten en declaraties van bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.

Artikel 9 Betaling en zekerheid
9.1 Betaling door Opdrachtgever dient uiterlijk veertien dagen na factuurdatum, zonder aftrek, korting of verrekening te geschieden in Nederlandse of andere door partijen overeengekomen valuta door storting op of overschrijving naar een door Administratiekantoor H.J. de Boer aan te wijzen bankrekening.
9.2 Indien Opdrachtgever niet binnen de in artikel 9.1 genoemde termijn heeft betaald, verkeert hij door dat enkele feit in verzuim zonder dat daartoe enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, en is Administratiekantoor H.J. de Boer bevoegd aan Opdrachtgever over het niet of niet tijdig betaalde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen lopend vanaf de vervaldatum tot aan de dag van algehele voldoening.
9.3 Alle in redelijkheid door Administratiekantoor H.J. de Boer in verband met de niet- of niet tijdige nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
9.4 Administratiekantoor H.J. de Boer is te allen tijde bevoegd van Opdrachtgever een redelijke voorschotbetaling dan wel (aanvullende) zekerheid voor de nakoming van diens betalingsverplichtingen te verlangen. Indien Opdrachtgever nalaat het verlangde voorschot te betalen of de verlangde zekerheid te stellen, is Administratiekantoor H.J. de Boer bevoegd, de (verdere) uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Administratiekantoor H.J. de Boer uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
9.5 Indien de opdracht door meerdere Opdrachtgevers gezamenlijk is gegeven, zijn zij, indien en voor zover de werkzaamheden ten behoeve van hen gezamenlijk zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen.
9.6 Onenigheid over de opgestelde factuur, door Administratiekantoor H.J. de Boer aan de opdrachtgever, dient binnen 7 werkdagen na factuurdatum schriftelijk gemeld te zijn bij Administratiekantoor H.J. de Boer.

Artikel 10 Reclames
10.1 Opdrachtgever is gehouden reclames met betrekking tot de door Administratiekantoor H.J. de Boer verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag schriftelijk aan Administratiekantoor H.J. de Boer kenbaar te maken binnen dertig dagen na de verzenddatum van hetgeen naar aanleiding waarvan hij wenst te reclameren, dan wel onverwijld nadat hij hetgeen waarover hij wenst te reclameren heeft ontdekt. In het laatste geval dient Opdrachtgever aan te tonen dat hij hetgeen waarover hij wenst te reclameren redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen ontdekken.
10.2 Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen wegens reclames als in artikel 10.1 bedoeld.
10.3 Indien en voor zover Opdrachtgever naar het oordeel van Administratiekantoor H.J. de Boer terecht reclameert, is Administratiekantoor H.J. de Boer bevoegd naar eigen keuze hetzij het factuurbedrag aan te passen, hetzij de betreffende werkzaamheden voor eigen rekening te verbeteren dan wel opnieuw te verrichten, hetzij een gedeelte van het reeds betaalde honorarium te restitueren zonder verdere uitvoering aan de opdracht te geven.
10.4 Indien Opdrachtgever niet binnen de door artikel 10.1 gestelde termijn heeft gereclameerd, vervallen al zijn rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook, terzake van hetgeen waarover hij heeft gereclameerd of binnen die termijn had kunnen reclameren.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
11.1 De aansprakelijkheid van Administratiekantoor H.J. de Boer voor schade van Opdrachtgever, welke is veroorzaakt door niet tijdige, niet volledige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is beperkt tot maximaal het bedrag van het honorarium, dat door Administratiekantoor H.J. de Boer aan Opdrachtgever in rekening is gebracht voor het verrichten van de werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen, met dien verstande dat daarbij alleen het honorarium in aanmerking wordt genomen dat betrekking heeft op de laatste zes maanden waarin die werkzaamheden zijn verricht. De eventueel door Administratiekantoor H.J. de Boer aan Opdrachtgever verschuldigde schadevergoeding zal echter nimmer hoger zijn dan het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid van Administratiekantoor H.J. de Boer in voorkomend geval door verzekering is gedekt. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Administratiekantoor H.J. de Boer. Onder Administratiekantoor H.J. de Boer zijn in deze en de volgende bepalingen van dit artikel mede begrepen haar werknemers alsmede eventueel door haar bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.
11.2 Adminstratiekantoor H.J. de Boer is niet aansprakelijk voor de gegeven adviezen. Het staat de opdrachtgever vrij de adviezen van het kantoor wel of niet op te volgen. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de gegeven adviezen.
11.3 Administratiekantoor H.J. de Boer is voorts niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat Opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn uit artikel 4.1 voortvloeiende informatieverplichting of doordat de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan hetgeen waarvoor hij krachtens artikel 4.2 instaat, tenzij deze schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Administratiekantoor H.J. de Boer.
11.4 Administratiekantoor H.J. de Boer is voorts niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van door Opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht betrokken derden als bedoeld in artikel 5.6, tenzij die schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Administratiekantoor H.J. de Boer.
11.5 Administratiekantoor H.J. de Boer is evenmin aansprakelijk voor schade, welke slechts voorkomen had kunnen worden door een handelen of nalaten dat strijdig of onverenigbaar zou zijn geweest met de voor Administratiekantoor H.J. de Boer geldende gedrags- en beroepsregels, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Administratiekantoor H.J. de Boer.
11.6 Administratiekantoor H.J. de Boer is overigens steeds bevoegd de schade van Opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe Opdrachtgever alle medewerking zal verlenen.
11.7 Opdrachtgever vrijwaart Administratiekantoor H.J. de Boer voor aanspraken van derden terzake van schade, welke verband houdt met of voortvloeit uit de door Administratiekantoor H.J. de Boer uitgevoerde opdracht, indien en voor zover Administratiekantoor H.J. de Boer daarvoor krachtens het bepaalde in dit artikel niet jegens Opdrachtgever aansprakelijk is. Het voorgaande is evenwel niet van toepassing, indien en voor zover de opdracht strekt tot onderzoek van een jaarrekening als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 12 Vervaltermijn
Onverminderd het bepaalde in artikel 10 is Opdrachtgever gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat Administratiekantoor H.J. de Boer de opdracht niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, zulks – tenzij dit reeds op grond van het bepaalde in artikel 10.1 is gebeurd – onverwijld schriftelijk aan Administratiekantoor H.J. de Boer kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen één jaar na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen één jaar, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.

Artikel 13 Beëindiging overeenkomst
13.1 De overeenkomst wordt in principe aangegaan voor de boekjaren zoals vermeld in de offerte welke is voorafgegaan aan deze overeenkomst. Indien een offerte is uitgebracht voor meerdere boekjaren, impliceert dit niet dat er een samenwerking wordt aangegaan voor meerdere jaren, welke niet tussentijds beëindigd kan worden. Opzegging dient te geschieden per (aangetekend) schrijven, uiterlijk twee maanden vóór aanvang van een nieuw boekjaar. De samenwerking wordt pas beëindigd zodra alle diensten voor een lopend boekjaar zijn verricht door De Administratie en betaald zijn door Opdrachtgever.
13.2 Indien de overeenkomst door Administratiekantoor H.J. de Boer wordt beëindigd, is zij gehouden aan Opdrachtgever de redenen van beëindiging mede te delen en voorts in redelijkheid al datgene te doen wat door het kennelijk belang van Opdrachtgever in verband met de beëindiging van de overeenkomst wordt gevorderd.

Artikel 14 Wijziging Algemene Voorwaarden
Administratiekantoor H.J. de Boer is bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De door Administratiekantoor H.J. de Boer gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden jegens Opdrachtgever vanaf dertig dagen nadat deze schriftelijk van de wijziging op de hoogte is gesteld, tenzij Opdrachtgever binnen die termijn schriftelijk aan Administratiekantoor H.J. de Boer te kennen geeft tegen de wijziging bezwaar te maken. In het laatstbedoelde geval blijven de ongewijzigde Algemene Voorwaarden tussen partijen gelden totdat de opdracht is voltooid of de overeenkomst is beëindigd, doch niet langer dan zes maanden vanaf het einde van de hiervoor genoemde termijn van dertig dagen. Duurt de overeenkomst daarna voort, dan zijn daarop vanaf dat tijdstip de gewijzigde Algemene Voorwaarden van toepassing.

Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen
15.1 Alle rechtsverhoudingen tussen Administratiekantoor H.J. de Boer en Opdrachtgever waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
15.2 Alle geschillen die verband houden met de rechtsverhouding tussen Administratiekantoor H.J. de Boer en Opdrachtgever waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen de vestiging van Administratiekantoor H.J. de Boer als bedoeld in artikel 1.1, van waaruit de werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht zijn verricht, is gelegen, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.
15.3 In afwijking van het bepaalde in artikel 15.2 is Opdrachtgever te allen tijde bevoegd een geschil met Administratiekantoor H.J. de Boer aan een met tuchtrechtspraak belast college of aan een daartoe ingestelde arbitrage- of geschillencommissie voor te leggen.

B Aanvullende bepalingen voor ondersteunende opdrachten
De artikelen 16 tot en met 22 zijn van toepassing, indien en voor zover de krachtens de opdracht te verrichten werkzaamheden worden verricht door Administratiekantoor H.J. de Boer. De artikelen 1 tot en met 15 zijn daarnaast mede van toepassing, voor zover daarvan in de hierna opgenomen artikelen niet wordt afgeweken.

Artikel 16 Beschikbaarstelling personeel en/of ruimte door Opdrachtgever
16.1 Indien partijen zijn overeengekomen dat werknemers van Opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht zullen worden ingeschakeld, is Opdrachtgever verplicht die werknemers tijdig aan Administratiekantoor H.J. de Boer beschikbaar te stellen.
16.2 Indien partijen zijn overeengekomen dat de uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk bij Opdrachtgever zal plaatsvinden, is Opdrachtgever verplicht tijdig en kosteloos eigen werkruimte met telecommunicatie- en/of datanetaansluiting aan Administratiekantoor H.J. de Boer beschikbaar te stellen.

Artikel 17 Indienstneming of werving van wederzijds personeel
Een partij is zonder voorafgaande toestemming van de andere partij niet bevoegd tijdens de uitvoering van de opdracht of binnen een jaar na de voltooiing daarvan, werknemers van de andere partij in dienst te nemen of daartoe onderhandelingen met die werknemers te voeren. Mits in overleg met de partijen.

Artikel 18 Meerwerk bij wijziging van de opdracht
18.1 Indien partijen tussentijds een wijziging (in de uitvoering) van de opdracht overeenkomen, zijn de daaruit voortvloeiende meerkosten voor rekening van Opdrachtgever. Indien de wijziging leidt tot een onvoorziene verhoging van de kosten die met de uitvoering van de oorspronkelijke opdracht gemoeid zouden zijn met meer dan tien procent (10%), is Administratiekantoor H.J. de Boer gehouden Opdrachtgever daarvan tijdig op de hoogte te stellen en met deze in overleg te treden over de (verdere) uitvoering van de opdracht.
18.2 Indien naar het oordeel van Administratiekantoor H.J. de Boer een wijziging in de uitvoering van de opdracht en/of de omvang van de krachtens de opdracht te verrichten werkzaamheden nodig is om aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever te (kunnen) voldoen, is Administratiekantoor H.J. de Boer bevoegd die wijziging aan te
brengen, mits zulks door het redelijk belang van Opdrachtgever
gevorderd wordt en de wijziging niet zal leiden tot een verhoging van het aan Opdrachtgever in rekening te brengen bedrag met meer dan tien procent (10%). Zodra vaststaat dat de hiervoor bedoelde wijziging zal leiden tot een verhoging met meer dan tien procent (10%), is Administratiekantoor H.J. de Boer gehouden Opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte te stellen en met deze in overleg te treden over de (verdere) uitvoering van de opdracht.

Artikel 19 Vertrouwelijkheid
Opdrachtgever is zonder voorafgaande toestemming van Administratiekantoor H.J. de Boer niet bevoegd aan derden op welke wijze dan ook informatie te verstrekken omtrent de specifiek inhoudelijke aspecten van de uitvoering van de opdracht, daaronder mede begrepen de wijze waarop en de middelen waarmee de opdracht wordt uitgevoerd.

Artikel 20 Beëindiging overeenkomst
20.1 In afwijking van het bepaalde in artikel 13.1 is ieder van partijen bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang door opzegging te beëindigen, indien redelijkerwijs te verwachten is dat de opdracht, zonder dat sprake is van een toerekenbare tekortkoming door een van partijen in de nakoming van haar verplichtingen, niet (meer) kan of zal worden uitgevoerd zoals door partijen is overeengekomen, waaronder begrepen de situatie waarin de andere partij in surseance van betaling of faillissement verkeert dan wel haar onderneming heeft gestaakt. Administratiekantoor H.J. de Boer is bovendien bevoegd de overeenkomst door opzegging te beëindigen, indien van haar in redelijkheid niet (meer) verlangd kan worden dat zij de opdracht uitvoert zoals door partijen is overeengekomen. Het voorgaande lijdt uitzondering, indien en voor zover partijen anders zijn overeengekomen.
20.2 Opzegging dient schriftelijk te geschieden met vermelding van de reden op grond waarvan wordt opgezegd.
20.3 Het bepaalde in artikel 20.1 laat onverlet de bevoegdheid van een partij tot ontbinding van de overeenkomst, doch uitsluitend indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige voor haar uit de overeenkomst voortvloeiende wezenlijke verplichting en zij na verloop van een naar de omstandigheden redelijke termijn na schriftelijke ingebrekestelling niet alsnog bedoelde verplichting nakomt. Ontbinding dient te geschieden bij aan de wederpartij gericht aangetekend schrijven.

Artikel 21 Wijziging Algemene Voorwaarden
In aanvulling op het bepaalde in artikel 14 is Opdrachtgever, indien hij bezwaar heeft gemaakt tegen de wijziging van de Algemene Voorwaarden, bevoegd de overeenkomst op te zeggen tegen het moment waarop de gewijzigde Algemene Voorwaarden krachtens het bepaalde in dat artikel op de overeenkomst van toepassing zouden worden, doch uitsluitend indien de wijziging een wezenlijke verzwaring van de voor Opdrachtgever uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen inhoudt. Het bepaalde in artikel 20.2 is van overeenkomstige toepassing.